top of page
  • Skribentens bildErik

Arkitekturstilar

Uppdaterat: 1 aug. 2023

Stil inom arkitekturen handlar om byggnaders form och uttryck. Byggnader med likartade former och uttryck sägs vara i samma stil och samlas under ett gemensamt namn som exempelvis jugend eller funkis. Stilar knyts ofta till olika tidsperioder som jugend till tiden 1900-1910 och funkis till 1930-talet.

Arkitekturstilar

Traditionell 1800

Tiden före 1800-talets mitt var flertalet byggnader boningshus och ekonomibyggnader för lantbruket. De hade synligt korsvirke eller skiftesverk, de kunde också vara panelklädda, putsade eller i tegel men då utan särskilda dekorationer.


Nyklassicism 1750-1880

Klassiska drag som olika former av profilerade listverk, våningsband, pilastrar, lisener, valvbågar och rusticeringar prydde sparsmakat de ofta putsade fasaderna.


Sekelskifte 1880 - 1905

De kännetecknas av en formrikedom med kraftiga uttryck, omfattande listverk, snickarglädje, mönstermurningar, tinnar och torn.


Jugend 1900-1910

Jugendstilen inspirerades av naturens mjukt svängda former. Fönstren är vanligen korspostfönster där de övre rutorna är småspröjsade. Fasaderna är indelade i fält med variation mellan slät- och spritputsade ytor.


Villa med oxögefönster i takkupan och med småspröjsade fönster. Fasaden indelad i rusticerade släta partier och spritputsade fält.


Flerbostadshus i jugendstilens mjukt svängda former.


Nationalromantik

Nationalromantiken blickade tillbaka på Sveriges fornstora dagar, arkitekterna inspirerades av Vasaslottens tunga murade fasader och böndernas gamla knuttimrade stugor.


20-tals Klassicism

Klassicismen på 1920-talet hade ofta enkla symmetriska fasader med ett fåtal klassiska inslag. Det kunde vara halvmånefönster i gavlar eller som takkupor, rusticerade hörnkedjor, pelare och kraftiga listverk över de vanligen sexdelade tvåluftsfönstren.


Funkis 1930-1960

Stilen uppfattades som radikal då den tog bort alla dekorationer och ornament, endast det funktionella skulle vara kvar. Stilen kännetecknas istället av en estetik som bygger på enkla geometriska former som kuber, cirklar och rektanglar, fönstersättningen är ofta asymmetrisk och speglar insidans funktioner.


40 Tal

Enkla och rejäla byggnader med sadeltak täckt med tegel och i Skåne fasader i tegel som ofta var gult.


50 Tal 1940 - 1950

1950-talet kännetecknas av en arkitektur rik på former. Byggnadskropparna är ofta förskjutna och i de vanligtvis murade fasaderna så markeras olika byggnadsdelar delar med tegel i annan färg än fasaden i övrigt.


Modernism1950 - 1970

Modernism har vi valt att benämna de byggnader som inte har 1950-talets rika formspråk utan som är mer rationella i sin utformning.


Postmodernism 1960 - 1980

Postmodernismen var en reaktion på modernismens enformighet, särskilt flerbostadshusen och kontorskomplexen.


Nyfunkis 1960 inspo

De kubiska formerna, vitputsade fasaderna och den fria fönstersättningen som avspeglar rummens funktioner är direkta lån, medan den synliga träpanelen är ett eget inslag.Källa: Så byggdes villan och kommun höganäs


32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page