top of page

Allmänna användarvillkor

Senast ändrat: 2022-10-13

LIGAB sekretessmeddelande

I. Inledning / II. Översikt / III. Insamling och användning av data / IV. Valmöjligheter och öppenhet / V. Uppdateringar av detta meddelande
I. Inledning

När du använder LIGAB anförtror du oss dina personuppgifter. Vi åtar oss att leva upp till detta förtroende. Detta arbete börjar med att vi hjälper dig att förstå våra sekretessrutiner.

Det här meddelandet beskriver vilka personuppgifter (”uppgifter”) vi samlar in, hur de används och delas samt dina valmöjligheter avseende dessa uppgifter. Vi rekommenderar att du läser det här tillsammans med vår sekretessöversikt där vi tar upp de viktigaste aspekterna av våra sekretessrutiner.

Ladda ned den tidigare versionen
II. Översikt

A. Omfattning
Det här meddelandet gäller alla användare av LIGAB tjänster världen över, däribland användare av LIGAB appar, webbplatser, funktioner och andra tjänster.
I det här meddelandet beskrivs hur LIGAB och dess närstående bolag samlar in och använder uppgifter. Detta meddelande gäller alla LIGAB-användare över hela världen, såvida de inte använder en tjänst som omfattas av ett separat sekretessmeddelande, till exempel LIGAB Freight eller Careem. Meddelandet gäller uttryckligen för följande personer:

Passagerare: personer som beställer eller tar emot transporter och relaterade tjänster via sitt LIGAB-konto.
Förare: personer som tillhandahåller transporter till passagerare, enskilt eller via partnertransportföretag.
Beställningsmottagare: personer som beställer eller tar emot mat eller andra produkter och tjänster för leverans eller avhämtning via sitt LIGAB Eats-, Cornershop- eller Postmates-konto. Här ingår personer som använder gästkassafunktioner för att få tillgång till leverans- eller upphämtningstjänster utan att skapa och/eller logga in på sitt konto.
Leveranspartner: personer som tillhandahåller leveranstjänster, inklusive via LIGAB Eats, Cornershop eller Postmates. 
Gästanvändare: personer som får rese- och leveranstjänster beställda av andra LIGAB-kontoinnehavare – inklusive personer som får tjänster tillhandahållna av LIGAB Health, LIGAB Central, LIGAB Direct eller LIGAB for Business-kunder (gemensamt benämnda ”företagskunder”) – eller av vänner, familjemedlemmar eller andra enskilda kontoinnehavare.
Dessutom reglerar det här meddelandet LIGAB övriga insamling av uppgifter i samband med dess tjänster. Till exempel kan vi samla in kontaktuppgifter till ägare eller anställda på restauranger eller andra handlare på LIGAB Eats-, Cornershop- eller Postmates-plattformarna, kontaktuppgifter för personer som hanterar och använder konton som innehas av företagskunder eller uppgifter om personer som påbörjar men inte slutför ifyllningen av sina ansökningar om att bli förare eller leveranspartner.

Alla som omfattas av detta meddelande benämns ”användare” i meddelandet.

Våra sekretessrutiner omfattas av tillämpliga lagar på de platser där vi bedriver verksamhet. Det innebär att de rutiner som beskrivs i det här meddelandet endast används i ett visst land eller en viss region om lokala lagar tillåter det. Observera även följande:

För användare i Argentina: Myndigheten för åtkomst till offentlig information i dess roll som reglerande organ för lag 25.326 ansvarar för att ta emot klagomål och rapporter från personuppgiftsägare som anser att deras rättigheter har påverkats av en överträdelse av den lokala dataskyddsförordningen.
För användare i Brasilien: Se här för information om LIGAB sekretessrutiner som krävs enligt Brasiliens lagstiftning om dataskydd (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).
För användare i Kalifornien, USA: Information om LIGAB sekretessrutiner med anknytning till California Consumer Privacy Act (CCPA) finns tillgänglig här.
För användare i Colombia och Jamaica: ”Passagerare” och ”förare”, så som dessa termer definieras i detta meddelande kallas ”uthyrare” respektive ”hyrestagare” i Colombia och Jamaica.
För användare i Mexiko: Läs här för information om de sekretessrutiner som LIGAB tillämpar i enlighet med Mexikos personuppgiftslag (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares).
För användare i Nigeria: LIGAB behandlar uppgifterna om användare i Nigeria eftersom det är nödvändigt för att uppfylla villkoren i våra avtal med dessa användare eller baserat på deras samtycke.
För användare i Sydkorea: Se här för information om sekretessrutinerna hos LIGAB närstående bolag UT LLC.
Kontakta oss genom att klicka här eller via adresserna nedan om du har frågor om våra rutiner i enskilda länder eller regioner.
B. Personuppgiftsansvarig och överföring av uppgifter
LIGAB B.V. och LIGAB Technologies Inc. är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in i samband med användningen av LIGAB tjänster i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området), Storbritannien och Nordirland samt Schweiz.

LIGAB Technologies Inc. är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in i samband med användningen av LIGAB tjänster på alla andra platser.
LIGAB B.V. (Meester Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, Nederländerna) och LIGAB Technologies Inc. (1515 3rd Street, San Francisco, CA, 94158, USA) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in i samband med användningen av LIGAB-tjänster i EES-området, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz.

Dessutom är för LIGAB-förare i Storbritannien 1) den LIGAB-enhet som innehar tillämplig operatörslicens för förbokad taxi personuppgiftsansvarig för de uppgifter som krävs för att uppfylla licenskraven och 2) LIGAB B.V., LIGAB L GRUPPEN PROJEKTUTVECKLING AB och den LIGAB-enhet som föraren har ingått avtal med gemensamt registeransvariga för de uppgifter som krävs för att efterleva arbetsrätten.

LIGAB Technologies Inc. är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in i samband med användningen av LIGAB tjänster på alla andra platser.

LIGAB verkar och behandlar personuppgifter globalt. Oavsett var och när du reser följer dina uppgifter med dig så att vi kan erbjuda en smidig upplevelse. Vi respekterar också dina dataskyddsrättigheter oavsett om du befinner dig i ditt hemland eller någon annanstans.

Detta innebär att vi på din begäran kan överföra personuppgifter till andra länder än ditt hemland för att kunna tillhandahålla våra tjänster i ett annat land. Vi kan också överföra personuppgifter till ett annat land om det är nödvändigt för att svara på en kundsupportbegäran som du skickar in medan du befinner dig utanför din region. Dessutom kan rese-/beställningshistoriken vara åtkomliga för användare i ett annat land efter att de lämnat det land där tjänsterna tillhandahölls. Eftersom våra tjänster involverar flera användare samtidigt kan personuppgifter vara tillgängliga i begränsad utsträckning för den andra användaren i ett annat land.

Vi gör detta för att uppfylla våra avtal med alla användare, eller baserat på användarnas anvisningar eller föregående samtycke, bedömning av adekvat skyddsnivå i tillämpliga länder eller andra överföringsmekanismer som kan finnas tillgängliga enligt tillämplig lagstiftning, som standardavtalsklausuler.

Vi kan också överföra uppgifter till andra länder för att kunna svara på en begäran om personuppgifter från en rättsvårdande myndighet. För att ytterligare skydda dessa dataöverföringar tillämpar LIGAB en robust intern process för behandling av dessa förfrågningar. LIGAB lämnar endast ut personuppgifter till rättsvårdande myndigheter på ett sätt som överensstämmer med de lagstadgade kraven i tillämplig lagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen. Du hittar mer information om förfrågningar från rättsväsendet här.

För att kunna tillhandahålla motsvarande dataskydd överallt där du använder våra tjänster har LIGAB vidtagit följande åtgärder över hela världen:

Policyer och rutiner för att begränsa åtkomsten till och behandlingen av personuppgifter i definierade syften.
Särskild utbildning av personal som ansvarar för hantering av personuppgifter.
En myndighetspolicy för dataåtkomst som nekar myndigheter tillgång till uppgifter, förutom när utlämnande är obligatoriskt enligt tillämplig lagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning, det finns en överhängande risk för allvarlig skada för enskilda individer eller om samtycke erhållits.
Ett robust skydd för uppgifter när de transporteras mellan LIGAB appar och våra servrar och när uppgifterna behandlas på våra servrar. Detta omfattar kryptering och användning av pseudonymiserade uppgifter för att skydda användarnas fullständiga identitet mot obehörig utlämning.
För att underlätta för dig kan utövandet av dina dataskyddsrättigheter riktas till LIGAB via någon av de ovan nämnda särskilda kanalerna och kommer att hanteras centralt för tillämplig personuppgiftsansvarigs räkning. Frågor, kommentarer eller klagomål avseende LIGAB rutiner för datahantering kan skickas in här. Du kan också använda detta formulär för att skicka in en fråga till LIGAB dataskyddsombud och be om en kopia av de standardavtalsklausuler eller andra överföringsmekanismer som gäller för databehandlingen i samband med din förfrågan.
III. Insamling och användning av uppgifter

A. Vilka uppgifter samlar vi in?
LIGAB samlar in uppgifter 

som användare lämnat ut till LIGAB, till exempel när de skapar konton
som genereras vid användning av våra tjänster, till exempel plats, appanvändning och enhetsdata
från andra källor, till exempel andra användare eller kontoinnehavare, affärspartner, leverantörer, leverantörer av försäkrings- och finansiella lösningar samt myndigheter.
För att underlätta för dig har vi tillhandahållit en visuell sammanfattning av de uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem här.
LIGAB samlar in följande uppgifter:

1. Uppgifter som lämnas av användare. Dessa omfattar bland annat följande:

Användarprofilinformation: Vi samlar in uppgifter när användare skapar eller uppdaterar sina LIGAB-konton eller gör beställningar via funktionerna i gästkassan. Dessa uppgifter kan omfatta deras namn, mejladress, telefonnummer, inloggningsnamn och lösenord, adress, profilbild, betalningsuppgifter eller bankinformation (inklusive tillhörande uppgifter för betalningsverifiering), körkort och andra myndighetsutfärdade ID-handlingar (vilka kan innehålla identifieringsnummer och uppgifter som födelsedatum, kön och foto). Här ingår också fordons- eller försäkringsinformation om förare och leveranspartner, kontaktuppgifter i nödsituationer, användarinställningar och bevis på hälsa eller lämplighet för att tillhandahålla tjänster med hjälp av LIGAB appar. 
Information om bakgrundskontroll (förare och leveranspartner): Det kan röra sig om uppgifter som lämnats under förarens/leveranspartnerns ansökningsprocess, som förarhistorik eller utdrag ur belastningsregistret (om det tillåts enligt lag), kända alias och tidigare adresser samt arbetstillstånd. De här uppgifterna kan samlas in av en auktoriserad leverantör för LIGAB räkning.
Verifiering av identitet misslyckades: Detta omfattar foton av användare (till exempel selfies) och/eller deras myndighetsutfärdade ID-handlingar (till exempel körkort eller pass). Sådana foton kan användas för att verifiera en användares identitet, till exempel genom teknik för ansiktsverifiering. Se avsnittet ”Så använder vi personuppgifter” för mer information om hur användares foton används av säkerhets- och trygghetsskäl, inklusive identitetsverifiering.
Demografiska data: Vi kan samla in demografiska uppgifter om användare, som födelsedatum/ålder, kön eller yrke, när det krävs för vissa LIGAB-tjänster eller -program, som LIGAB Cash, alkoholleveranser eller trygghetsfunktioner som gör att kvinnliga användare kan välja att tillhandahålla eller ta emot tjänster till/från andra kvinnor (alternativet ”Kvinnliga passagerare”).

Vi kan också dra slutsatser om demografiska data från andra uppgifter som samlas in från användare. Till exempel kan vi härleda en användares kön utifrån deras förnamn för att möjliggöra trygghetsfunktioner, till exempel alternativet ”Kvinnliga passagerare” eller för att visa anpassade annonser för produkter eller tjänster från tredje part. Se avsnittet ”Hur använder vi personuppgifter?” för vidare information. 

Vi kan också samla in demografiska uppgifter via användarundersökningar.
Användarinnehåll: Vi samlar in de uppgifter som skickas in av användare när de kontaktar LIGAB kundsupport (inklusive på LIGAB partnercenter eller via telefon eller videokonferensverktyg), tillhandahåller omdömen eller feedback till andra användare, restauranger eller handlare eller på annat sätt kontaktar LIGAB. Detta kan omfatta fotografier eller ljud- eller videoinspelningar som skickats in av användare i samband med en begäran om kundsupport. Här ingår också metadata som rör den metod du använder för att kommunicera med LIGAB. Innehållet i foton och inspelningar som skickats in av användare omfattas av LIGAB Community-riktlinjer.

I vissa jurisdiktioner kan användare spela in ljud och/eller video under sina resor via en funktion i appen eller med hjälp av en vindrutekamera. Inspelningar i appen krypteras och lagras på användarnas enheter och delas bara med LIGAB om de skickas in av användare i samband med säkerhetsincidenter. Se här för mer information.
Reseinformation: Vi samlar in information från resplaner, inklusive tider och datum för kommande flyg-, boende- eller hyrbilsbokningar, från dem som använder LIGAB Travel-funktionen. Vi samlar in sådan information i) när användare manuellt anger sina uppgifter i en LIGAB Travel-resplan eller 2) från reserelaterade mejlbekräftelser om användare gett oss tillstånd att gå in på deras Gmail-konton. Om ett sådant tillstånd ges kommer LIGAB bara att gå in på användarnas Gmail-konton för att samla in information om resplaner för att aktivera LIGAB Travel-funktionen och följa Googles policy för användaruppgifter för API-tjänster, inklusive begränsningar för användning av data som samlas in från användarnas Gmail-konton.
2. Uppgifter som genereras vid användning av våra tjänster. Dessa omfattar bland annat följande: 

Platsdata (förare och leveranspartner): Vi samlar in exakta eller ungefärliga platsdata från förares och leveranspartners mobila enheter när LIGAB-appen körs i förgrunden (appen är öppen och visas på skärmen) eller i bakgrunden (appen är öppen, men inte öppen på skärmen).
Platsdata (passagerare och beställningsmottagare). Vi samlar in exakta eller ungefärliga platsdata från passagerares och beställningsmottagares mobila enheter om de tillåter det i enhetens inställningar. 

LIGAB samlar in sådana uppgifter från tidpunkten då en resa eller beställning begärs tills den är klar och när appen körs i förgrunden (appen är öppen och visas på skärmen). Se ”Valmöjligheter och öppenhet” nedan för information om hur passagerare och leveransmottagare kan aktivera insamling av exakta platsdata. 

Passagerare och beställningsmottagare kan använda LIGAB-apparna utan att tillåta insamling av exakta platsdata från deras mobila enheter. Det kan dock påverka vissa funktioner i LIGAB-apparna. Till exempel måste en passagerare som inte har aktiverat insamling av exakta platsdata ange upphämtningsadressen manuellt.

Dessutom länkas exakta platsdata som samlas in från en förares enhet under en resa till passagerarens konto, även om passageraren inte har tillåtit att exakta platsdata samlas in från enheten. Dessa uppgifter används för olika ändamål, t.ex för att skapa kvitton, kundsupport, bedrägeriidentifiering, försäkringsändamål och rättstvister.
Transaktionsinformation: Vi samlar in transaktionsinformation kopplad till användningen av våra tjänster, inklusive den typ av tjänster som beställts eller tillhandahållits, rese- eller beställningsinformation (som datum och klockslag, begärda upphämtnings- och avlämningsadresser, färdsträcka och beställda objekt) samt information om betalningstransaktionen (som restaurangens eller handlarens namn och plats, transaktionsbelopp och betalningsmetod). Vi kopplar också en användares namn till alla som använder sin kampanjkod.
Användningsdata: Vi samlar in uppgifter om hur användare interagerar med våra tjänster. Detta omfattar bland annat datum och tid för användning, vilka appfunktioner som använts och sidor som visats, webbläsartyp och om appen kraschat och andra systemaktiviteter.
Enhetsdata: Vi samlar in uppgifter om de enheter som används för att komma åt våra tjänster, till exempel hårdvarumodell, enhetens IP-adress eller andra unika enhetsidentifierare, operativsystem och version, programvara, språkinställningar, annonsidentifierare, enhetens rörelsedata samt uppgifter om mobilnätverk.
Kommunikationsdata: Vi samlar in uppgifter om telefon-, sms- eller appkommunikation mellan användare som är aktiverade via LIGAB appar. Detta inkluderar datum och tid samt innehållet i SMS eller meddelanden i appen. Vi kan också samla in innehållet i telefonsamtal enbart om användare informeras i förväg om att samtalet kan spelas in.
3. Uppgifter från andra källor. De omfattar bland annat följande:
Användare som deltar i våra inbjudningsprogram. När en användare till exempel bjuder in en annan person får vi den inbjudna personens uppgifter från användaren.
LIGAB-kontoinnehavare som beställer tjänster för andra användare eller andra användares räkning (till exempel vänner eller familjemedlemmar) eller gör det möjligt för andra användare att beställa eller ta emot tjänster via sina företagskonton (till exempel ägare till LIGAB Health-, LIGAB Central-, LIGAB Direct- eller LIGAB for Business-konton).
Användare eller andra personer som tillhandahåller information i samband med krav eller tvister.
LIGAB affärspartner genom vilka användare skapar eller får åtkomst till sina LIGAB-konton, till exempel betalningsleverantörer, sociala medietjänster eller appar eller webbplatser som använder LIGAB API:er eller vars API:er LIGAB använder. 
LIGAB affärspartner i samband med bank- eller kreditkort som utfärdats av ett finansinstitut i samarbete med LIGAB i den utsträckning som anges i de allmänna villkoren för kortet.
Leverantörer som hjälper oss att verifiera användarnas identitet, bakgrundsinformation och behörighet att arbeta eller som kontrollerar användare i samband med sanktioner, bekämpning av penningtvätt eller för att uppfylla krav på kundkännedom. 
Försäkrings-, fordons- eller finanstjänsteleverantörer för förare och/eller leveranspartner.
Partnertransportföretag (för förare eller leveranspartner som använder våra tjänster via ett konto som är kopplat till ett sådant företag).
Offentligt tillgängliga källor.
Leverantörer av marknadsföringstjänster eller återförsäljare av data vars uppgifter LIGAB använder för marknadsförings- eller forskningsändamål.
Företrädare för rättsvårdande myndigheter, folkhälsomyndigheter och andra myndigheter.
B. Hur använder vi personuppgifter?
LIGAB använder uppgifter för att kunna tillhandahålla pålitliga och bekväma transporter och leveranser samt andra produkter och tjänster. Vi använder också sådana uppgifter för följande ändamål:

För att höja säkerheten för våra användare och kring våra tjänster.
För kundsupport.  
För forskning och utveckling.  
För att möjliggöra kommunikation mellan användare. 
För marknadsföring och reklam.
För att skicka annan kommunikation än marknadsföring till användare.
I samband med rättsprocesser.
LIGAB säljer inte och delar inte dina uppgifter till/med tredjeparter för direktmarknadsföringsändamål, såvida du inte uttryckligen godkänner det.

För att underlätta för dig har vi tillhandahållit en visuell sammanfattning av de uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem här. 
Vi använder de uppgifter vi samlar in i följande syften:

1. För att tillhandahålla våra tjänster. LIGAB använder data för att tillhandahålla, anpassa, underhålla och förbättra sina tjänster.

Här ingår att använda uppgifter för att

skapa/uppdatera konton.
möjliggöra transport, leverans och andra tjänster/funktioner, till exempel
användning av platsdata för navigering vid upphämtning av passagerare och avlämning av beställningar, beräkning av ankomsttid och spårning av resor eller leveranser.
funktioner som innefattar datadelning, till exempel delning av förarens förnamn och fordonsinformation med passagerare för att underlätta upphämtningar, användarprofil- och reseinformation för delning av beräknad ankomsttid, delning av pris samt omdömen och komplimanger.
matchning av tillgängliga förare och leveranspartner med användare som beställer tjänster. Användare kan matchas utifrån tillgänglighet, plats/närhet, användarinställningar/-preferenser och andra faktorer, till exempel sannolikheten för att en resa accepteras utifrån deras tidigare beteende eller preferenser. Se här för vidare information om vår matchningsprocess.
funktioner som underlättar för personer med funktionsvariation att använda våra tjänster.
funktioner som innefattar kontolänkning, till exempel länkning av mejl för att skapa LIGAB Travel-resplaner och länkning av belöningsprogram för att möjliggöra partnerskapsförmåner (till exempel från Marriott Bonvoy).
aktivera dynamisk prissättning, vilket innebär att priset för en resa eller leveransavgiften för LIGAB Eats-beställningar bestäms av faktorer såsom beräknad tid och körsträcka, sannolik rutt, beräknat trafikflöde och aktuellt antal användare som använder som beställer eller tillhandahåller tjänster.
behandla betalningar.
anpassa användares konton. Vi kan exempelvis ge LIGAB Eats-användare anpassade restaurang- eller matrekommendationer baserade på deras tidigare beställningar.
underlätta försäkrings-, fordons-, fakturerings- eller finansieringslösningar.
förse användare med rese- eller leveransuppdateringar, skapa kvitton och informera dem om ändringar i våra villkor, tjänster eller policyer.
utföra nödvändiga åtgärder för att upprätthålla våra tjänster, inklusive för att felsöka programvarubuggar och driftsproblem.

LIGAB ägnar sig åt ovanstående aktiviteter på grund av att de är nödvändiga för att uppfylla villkoren i våra avtal med användare eller på grund av att de är nödvändiga för att värna om LIGAB och dess användares berättigade intressen.
2. Säkerhet och trygghet. Vi använder uppgifter för att upprätthålla våra tjänsters och användares säkerhet, trygghet och integritet. Dessa omfattar bland annat följande:

Verifiering av användarnas identitet och behörighet att tillhandahålla transporter eller leveranser, bland annat genom granskning av bakgrundskontroller för att förhindra att osäkra förare och/eller passagerare använder våra tjänster.

I vissa regioner omfattar detta LIGAB funktion för ID-kontroll i realtid som uppmanar förare och leveranspartner att lägga upp en selfie innan de går online för att se till att den förare eller leveranspartner som använder appen motsvarar användaren på det registrerade LIGAB-kontot. Det kan också hända att vi använder den här funktionen för andra verifieringsändamål, till exempel för att verifiera ändrad bankkontoinformation eller återställa kontoåtkomst.

Vidare kan vi använda ansiktsigenkänningsteknik för att behandla foton i användarprofiler och ID-handlingar eller andra foton som skickas in av användare i syfte att förhindra identitetslån eller att obehöriga förare eller leveranspartner använder sig av vår tjänsteplattform.

Vi kan också begära selfies för att med hjälp av teknik för objektidentifiering verifiera att användare bär munskydd, hjälm eller annan skyddsutrustning.

I vissa länder kan passagerare behöva verifiera sin identitet för att kunna använda kontanter och andra betalningsmetoder. I sådana fall tillåter LIGAB att passagerare tillhandahåller ID-numret och/eller ett foto av ID-kortet för att genomföra sådana verifieringar. Se här för mer information om verifiering av passagerares identitet.

På samma sätt kan beställningsmottagare behöva uppge ålder och tillhandahålla en bild av en myndighetsutfärdad legitimation för att verifiera sin rätt att beställa och ta emot alkoholleveranser. Se här för mer information om verifiering av beställningsmottagares identitet.
Användning av data från förares eller leveranspartners enheter för att identifiera osäkra förarbeteenden, såsom fortkörning eller häftiga inbromsningar och accelerationer, samt för att informera dem om hur de kan köra säkrare. Vi använder också data från leveranspartners enheter för att verifiera vilken typ av fordon de använder för leveranser.
Användning av information om förarens plats samt kommunikationen mellan passagerare och förare för att upptäcka avbokningsavgifter som erhållits eller uppmuntrats till genom bedrägeri. Om vi till exempel bedömer att en förare fördröjer upphämtning av en passagerare för att uppmuntra till en avbokning kommer vi inte att ta ut någon avbokningsavgift av passageraren och justerar även de belopp som betalas till föraren genom att ta bort en sådan avgift. Kontakta LIGAB kundsupport om du har invändningar mot en sådan justering.
Användning av uppgifter om enhet, plats, användarprofil, användning och andra data för att förebygga, upptäcka och bekämpa andra typer av bedrägerier. Detta innefattar att identifiera bedrägliga konton eller bedräglig användning av våra tjänster, förhindra att obehöriga förare eller leveranspartner använder vår tjänsteplattform, verifiera användares identiteter i samband med vissa betalningsmetoder samt för att förhindra och bekämpa obehörig åtkomst till användarnas konton. I vissa fall, till exempel när en användare är fast besluten att missbruka LIGAB inbjudningsprogram eller har skickat in bedrägliga dokument, kan sådant beteende resultera i automatisk inaktivering eller – i EU eller på andra ställen där detta krävs enligt lag – inaktivering efter mänsklig granskning. Kontakta LIGAB kundsupport om du har invändningar mot en sådan inaktivering.
Användning av omdömen och feedback från användare för att uppmuntra efterlevnad av Community-riktlinjerna och som grund för inaktivering av förare och leveranspartner med låga omdömen eller som på annat sätt har brutit mot sådana riktlinjer i vissa länder. I EU, eller på andra ställen där det krävs enligt lag, sker sådan inaktivering endast efter mänsklig granskning och/eller möjlighet att överklaga. För mer information om hur omdömen fastställs och används, klicka här för passageraromdömen, här för föraromdömen och här för omdömen om leveranspartner. Kontakta LIGAB kundsupport om du har invändningar mot en sådan inaktivering.
Användning av föraruppgifter (till exempel plats, omdömen och kön där det är tillåtet) och passageraruppgifter (som omdömen, ursprung och destination) för att undvika sammankoppling av användare som kan leda till ökad risk för konflikt (till exempel på grund av att en användare tidigare har gett en annan användare ett enstjärnigt omdöme).
Delning av användarnamn, plats, telefonnummer, fordonsuppgifter och annan relevant information med tredjepartsföretag som underlättar hantering och nedtrappning av konflikter som kan uppstå mellan användare under en resa eller i samband med en leverans.

LIGAB ägnar sig åt ovanstående aktiviteter på grund av att de är nödvändiga för att uppfylla villkoren i våra avtal med användare och/eller i syfte att värna LIGAB, våra användares och allmänhetens – legitima säkerhets- och trygghetsintressen.
3. Kundsupport. LIGAB använder uppgifterna vi samlar in (som kan innefatta samtalsinspelningar) för att tillhandahålla kundsupport, bland annat för att utreda och bemöta användarnas farhågor och för att övervaka och förbättra kundsupportens svar och processer.

LIGAB ägnar sig åt ovanstående aktiviteter på grund av att de är nödvändiga för att uppfylla villkoren i våra avtal med användare eller i syfte att värna LIGAB legitima intresse att övervaka och förbättra sina kundsupporttjänster.

4. Forskning och utveckling. Vi använder uppgifter för testnings-, forsknings- och analysändamål, produktutveckling samt maskininlärning i syfte att förbättra användarupplevelsen. Detta hjälper oss att göra våra tjänster smidigare och mer användarvänliga, förbättra säkerheten för tjänsterna samt utveckla nya tjänster och funktioner.

LIGAB utför aktiviteterna ovan med hänvisning till att de är nödvändiga för att värna LIGAB legitima intresse att förbättra och utveckla nya tjänster och funktioner.

5. Möjliggöra kommunikation mellan användare. En förare kan till exempel skicka ett sms eller ringa till en passagerare för att bekräfta upphämtningsplats. På liknande sätt kan en passagerare kontakta en förare för att få tillbaka något hen glömt i bilen och en restaurang eller leveranspartner kan ringa en beställningsmottagare med information om en beställning.

LIGAB ägnar sig åt ovanstående aktiviteter på grund av att de är nödvändiga för att uppfylla villkoren i våra avtal med användare.

6. Marknadsföring och reklam. LIGAB använder data (andra än gästanvändarnas uppgifter) för att marknadsföra sina och LIGAB-partners tjänster. Det kan omfatta följande:

Utskick av mejl, sms, push-meddelanden och meddelanden i appen eller andra budskap som marknadsför eller gör reklam för LIGAB produkter, tjänster, funktioner, erbjudanden, kampanjer, tävlingar, nyheter och evenemang. 

Det kan till exempel röra sig om användning av plats-, rese- och beställningshistorik samt användningsdata för att göra marknadsföringsutskick som anpassas utifrån användarnas intressen och egenskaper. Vi kan till exempel skicka push-meddelanden med förslag som rör användares favoritdestinationer eller -handlare, meddelanden i appen som erbjuder rabatter eller kampanjer för produkter eller handlare som liknar dem som en användare tidigare har beställt. 
Visning av LIGAB-annonser i appar eller på webbplatser från tredje part. Detta innefattar användning av plats-, rese- och beställningshistorik samt användningsdata och delning av hashade mejladresser och enhets- eller användaridentifierare med annonspartner (som Facebook och TikTok) för att anpassa sådana annonser till användarnas intressen.
Visning av tredjepartsannonsering i LIGAB appar eller i samband med våra tjänster. 

Här ingår annonser för restauranger eller handlare som är tillgängliga på LIGAB Eats. Dessa annonser (som i LIGAB appar kallas ”Sponsrade annonser”) innehåller rekommendationer som anpassas utifrån användarnas plats- och beställningshistorik.

Detta innefattar också annonser för andra produkter eller tjänster från tredje part som anpassas utifrån användarnas intressen och egenskaper som vi observerat eller slutit oss till och som vi fastställer med hjälp av uppgifter som ungefärlig plats, reseinformation och -historik, användningsdata, demografiska data (som kan innefatta slutsatser om kön) samt enhets- eller användaridentifiering. 

Detta innefattar också annonser som är anpassade utifrån uppgifter om den aktuella rese- eller leveransbeställningen, inklusive tidpunkt för beställning och tjänster som beställts. Om en användare till exempel beställer en resa till en stormarknad kan vi visa annonser i appen för produkter från tredje part som kan vara tillgängliga i den butiken. 
Mätning av effektiviteten i LIGAB annonser och tredjepartsannonser som visas i LIGAB appar eller i samband med våra tjänster.

Vi säljer eller delar inte användares uppgifter med tredje part för deras direktmarknadsförings- eller annonseringsändamål, såvida inte användaren ger sitt samtycke till det. För att vi ska kunna visa och mäta effektiviteten i anpassade tredjepartsannonser kan vi emellertid dela uppgifter med annonsförmedlare, till exempel reklam eller enhetsidentifiering, hashad mejladress, IP-adress, ungefärlig plats och aktuell rese- eller beställningsinformation. Dessa mellanhänder kan använda eller dela uppgifterna för sina egna syften. Användare kan välja bort anpassning av annonser i LIGAB-appen här och i LIGAB Eats-appen här. Se avsnittet ”Delning och utlämning av uppgifter” nedan för mer information om LIGAB rutiner för datadelning. 

LIGAB ägnar sig åt ovanstående aktiviteter på grund av att de är nödvändiga för LIGAB berättigade intressen att informera användare om LIGAB tjänster och funktioner eller de som erbjuds av LIGAB partner. Se avsnitten ”Valmöjligheter och transparens” och ”Marknadsförings- och annonseringsalternativ” för information om dina valmöjligheter ifråga om hur LIGAB kan använda dina uppgifter för marknadsföring och annonsering.
7. Andra utskick än marknadsföring. LIGAB kan använda uppgifter för att sända ut undersökningar och göra andra utskick som inte är avsedda för marknadsföring av tjänster eller produkter från LIGAB eller dess partner. Det kan också hända att vi skickar meddelanden till användare om val, omröstningar, folkomröstningar och andra politiska processer som rör våra tjänster. LIGAB har till exempel underrättat vissa användare via mejl om omröstningar eller förestående lagstiftning som rör LIGAB tjänster i de områden där dessa användare bor.

LIGAB ägnar sig åt ovanstående aktiviteter på grund av att de är nödvändiga för att uppfylla villkoren i våra avtal med användare eller i syfte att värna LIGAB och dess användares berättigade intressen att informera användare om händelser som kan påverka deras användning av LIGAB tjänster.

8. Rättsliga förfaranden och krav. Vi använder uppgifter för att utreda eller behandla anspråk eller tvister som rör användningen av LIGAB tjänster, för att uppfylla krav i tillämpliga lagar, förordningar, verksamhetslicenser eller avtal, eller i enlighet med rättsliga processer eller myndighetsbegäranden, inklusive från rättsvårdande myndigheter.

LIGAB ägnar sig åt aktiviteterna ovan baserat på att de är nödvändiga för LIGAB berättigade intressen att utreda och gå i svaromål vid anspråk och tvister som rör användningen av LIGAB tjänster och funktioner och/eller är nödvändiga för att efterleva tillämpliga lagstadgade krav.
C. Cookies och teknik från tredje parter
LIGAB och dess partner använder cookies och andra identifieringstekniker i våra appar, mejl, onlineannonser och på våra webbplatser i syften som beskrivs i detta meddelande och LIGAB meddelande om cookies.
Cookies är små textfiler från webbplatser, appar, onlinemedia och annonser som sparas i webbläsare eller på enheter. LIGAB använder cookies och liknande teknik bland annat för att

autentisera användare
komma ihåg användarpreferenser och -inställningar
fastställa innehållets popularitet
leverera annonskampanjer och mäta deras effektivitet
analysera webbplatstrafik och trender och få en övergripande förståelse för beteenden och intressen hos dem som interagerar med våra tjänster.
Vi kan även ge andra tillåtelse att tillhandahålla besöksstatistiks- och analystjänster åt oss, visa annonser för vår räkning på internet samt spåra och rapportera dessa annonsers resultat. Det kan hända att dessa enheter själva använder cookies, webbfyrar, utvecklingskit (SDK:er) och annan teknik som identifierar den utrustning som används av användare för att besöka våra webbplatser liksom när de besöker andra webbplatser och tjänster online.

Se vårt cookiemeddelande för mer information om användningen av cookies och annan teknik som beskrivs i det här avsnittet.
D. Delning och utlämning av uppgifter
För vissa av LIGAB tjänster och funktioner krävs att vi delar uppgifter med andra användare eller på en användares begäran. Det kan också hända att vi delar sådana uppgifter med våra närstående bolag, dotterbolag och partner av juridiska skäl eller i samband med anspråk eller tvister.
LIGAB kan dela uppgifter:

1. Med andra användare

Detta omfattar följande:

Passagerares förnamn, omdömen och upphämtnings- och/eller avlämningsplatser delas med förare.
Passagerares förnamn delas med andra passagerare under en samåkningsresa. Passagerare som samåker kan också se avlämningsplatserna för övriga passagerare.
Beställningsmottagarnas förnamn, leveransadress och beställningsinformation med restaurangen eller handlaren och, för beställningsleveranser, med leveranspartnern. Det kan också hända att vi delar omdömen och feedback, eller annan information i den utsträckning som krävs enligt lag, med restaurangen eller handlaren och, för beställningsleveranser, med leveranspartnern.
Uppgifter om förare och leveranspartner kan delas med passagerare, beställningsmottagare och restauranger eller handlare. Dessa uppgifter omfattar namn och foto, fordonets märke, modell, färg, registreringsnummer och foto på fordonet, plats (före och under resan), genomsnittligt omdöme från användare, totalt antal resor, hur länge personen varit registrerad som förare eller leveranspartner, kontaktuppgifter samt förarens eller leveranspartnerns profil, inklusive komplimanger och annan feedback som tidigare användare har lämnat. 

Vi förser också passagerare och beställningsmottagare med kvitton som innehåller information som detaljer om debiterade belopp, förarens eller leveranspartnerns förnamn, foto och ruttkarta. Vi inkluderar också annan information om dessa kvitton om det krävs enligt lag.
I samband med LIGAB inbjudningsprogram kan det hända att vi delar vissa uppgifter om inbjudna användare, till exempel antal resor, med den användare som bjudit in dem i relevant utsträckning för att fastställa inbjudningsbonusen.
2. På användarens begäran

Detta omfattar delning av data med följande:

Andra människor. Till exempel kan vi på en användares begäran dela användarens plats och beräknade ankomsttid med en vän. Vi delar även en användares reseinformation när hen delar resekostnaden med en vän.
LIGAB affärspartner. Om en användare exempelvis beställer en tjänst via någon av våra partner eller tar del av ett kampanjerbjudande från en tredje part kan det hända att LIGAB delar vissa uppgifter med dessa tredjeparter. Detta kan bland annat omfatta andra tjänster, plattformar, appar eller webbplatser som är integrerade med våra API:er, t.ex. fordonsleverantörer eller -tjänster, eller tredjeparter med API:er eller tjänster som vi integrerat. Även restauranger, handlare och andra LIGAB-affärspartner och deras användare i samband med kampanjer, tävlingar eller specialtjänster kan omfattas.
Räddningstjänst: Vi har funktioner som gör det möjligt för användare att dela sina uppgifter med polis, brandkår och ambulans i en nödsituation eller efter vissa incidenter. För mer information, se avsnitten ”Valmöjligheter och öppenhet” och ”Datadelning i nödsituationer” nedan.  
3. Med allmänheten 

Frågor eller kommentarer från användare som skickas in via offentliga forum såsom LIGAB bloggar och sidor på sociala medier kan vara synliga för allmänheten, vilket inkluderar eventuella uppgifter som ingår i frågor eller kommentarer som lämnas av en användare.

4. Med LIGAB-kontoinnehavaren

Om en användare mottar tjänster via ett konto som innehas av någon annan kan det hända att vi delar rese- eller beställningsinformation, inklusive platsdata, med innehavaren av kontot. Detta sker exempelvis i följande situationer:

När en passagerare använder sin arbetsgivares LIGAB for Business-profil, till exempel vid resor som arrangeras via LIGAB Central.
När en förare eller leveranspartner använder ett konto som innehas av eller är associerat med en LIGAB-partners transportföretag eller restaurang.
Om en passagerare gör en resa eller en leveransmottagare får en beställning som ordnats av en vän eller genom en familjeprofil.
När en leveranspartner fungerar som ersättare (endast Storbritannien och Nordirland).
5. Med LIGAB dotterbolag och närstående bolag

Vi delar uppgifter med våra dotterbolag och närstående bolag som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster eller behandla data för vår räkning. Till exempel behandlar och lagrar LIGAB sådana uppgifter i USA för sina internationella dotterbolags och närstående bolags räkning, som Cornershop. För mer information, se Cornershops datadelningspolicy.

6. Med LIGAB tjänsteleverantörer och affärspartner

De omfattar bland annat följande:

Leverantörer av betalningslösningar.
Leverantörer av tjänster för bakgrundskontroll och verifiering av identitet.
Molnlagringsleverantörer.
Google i samband med användningen av Google Maps i LIGAB appar (se Googles sekretesspolicy för information om deras insamling och användning av uppgifter).
Sociala medieföretag, inklusive Facebook och TikTok, i samband med användningen av deras verktyg i LIGAB appar och på LIGAB webbplatser (se Facebooks sekretesspolicy respektive TikToks sekretesspolicy för information om deras insamling och användning av uppgifter).
Annonsförmedlare som gör det möjligt för LIGAB att visa och mäta effektiviteten i anpassade annonser.  
Marknadsföringspartner och leverantörer av marknadsföringsplattformar, inklusive reklamtjänster för sociala medier, annonsnätverk, tredjeparts dataleverantörer och andra tjänsteleverantörer för att nå ut till eller bättre förstå våra användare och mäta annonsens effektivitet.
Forskningspartner, inklusive sådana som genomför undersökningar eller forskningsprojekt i samarbete med LIGAB eller för LIGAB räkning.
Leverantörer som hjälper LIGAB att förbättra säkerheten i LIGAB appar och tjänster
Konsulter, jurister, revisorer och andra leverantörer av professionella tjänster.
Försäkrings- och finansieringspartner.
Flygplatser.
Leverantörer av cyklar och scootrar som kan hyras via LIGAB appar, till exempel Lime.
Tredjepartsleverantörer av fordon, inklusive åkerier och uthyrningspartner.
7. Av juridiska skäl eller vid en tvist

LIGAB kan komma att dela användares uppgifter om vi anser det nödvändigt enligt tillämpliga lagar, bestämmelser, verksamhetstillstånd eller avtal, rättsliga förfaranden eller på en myndighets begäran eller då utlämning på annat sätt anses lämpligt av säkerhetsskäl eller liknande. 

Detta innebär att vi kan komma att dela uppgifter med brottsbekämpande myndigheter, företrädare för folkhälsomyndigheter, andra statliga myndigheter, flygplatser (om det krävs av flygplatsmyndigheten som ett villkor för tillåtelse att bedriva verksamhet inom flygplatsområdet) eller andra tredje parter om detta krävs för att upprätthålla våra tjänstevillkor, användaravtal och andra policyer; för att skydda LIGAB rättigheter eller egendom eller andras rättigheter, säkerhet och egendom eller vid anspråk eller tvist som rör användningen av våra tjänster. I händelse av en tvist som rör användningen av en annan persons kreditkort kan vi enligt lag bli tvungna att lämna ut dina uppgifter, inklusive information om din resa eller beställning, till kreditkortsinnehavaren.

För mer information, se LIGAB Riktlinjer för rättsvårdande myndigheter – USA, Riktlinjer för rättsvårdande myndigheter – utanför USA och Riktlinjer för tredje parts begäran om utlämning av uppgifter och delgivning av rättsliga handlingar.

Detta innebär även att vi kan dela uppgifter med andra i samband med eller under förhandlingar om sammanslagning, försäljning av bolagets tillgångar, konsolidering, omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår affärsverksamhet av eller till ett annat företag.

8. Med samtycke

LIGAB kan dela en användares uppgifter på andra sätt än vad som beskrivs i detta meddelande om vi meddelar användaren och hen samtycker till delningen.
E. Lagring och borttagning av uppgifter
LIGAB lagrar användaruppgifter så länge som det behövs för de syften som beskrivs ovan.

LIGAB lagrar användaruppgifter för att tillhandahålla sina tjänster och uppfylla sina lagstadgade förpliktelser. 
LIGAB lagrar användaruppgifter så länge som det behövs för de syften som beskrivs ovan. Perioden under vilken vi lagrar användaruppgifter beror på typen av uppgifter, kategorin av användare som uppgifterna avser och syftet för insamlingen av uppgifterna.

Hur länge LIGAB lagrar användaruppgifter kan vidare styras av lagstadgade och tillsynsmässiga krav, säkerhetsändamål och förebyggande av bedrägeri eller faktorer som rör användarens konto, såsom utestående kredit eller ej lösta anspråk eller tvister.

Till exempel:

Vi lagrar användaruppgifter för passagerare och beställningsmottagare som behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, till exempel användarprofilinformation och inloggningsuppgifter, under hela den tid då användaren innehar sitt konto.
Vi lagrar vissa kategorier av användaruppgifter i maximalt 7 år, oavsett hur länge användaren innehar ett konto, till exempel de platsdata som används för att beräkna resans avgift för att följa skattereglerna.
Vi lagrar vissa kategorier av uppgifter för alla användare under en period som inte är kopplad till hur länge användaren innehar kontot i syfte att undvika bedräglig användning av appen. Perioden under vilken uppgifterna lagras styrs av nödvändigheten av att spara dem i dataskydds- och säkerhetssyfte, för att förebygga bedrägerier samt lagstadgade och tillsynsmässiga krav. Exempel på detta är ofullständiga föraransökningar som sparas i ett år, liksom avvisade föraransökningar och kundtjänstkommunikation om säkerhetsincidenter som sparas i 7 år.
I enlighet med lagstadgade och tillsynsmässiga krav, i dataskydds- och säkerhetssyfte, för att förebygga bedrägerier eller på grund av problem som rör användarens konto, till exempel en utestående kredit eller ej lösta anspråk eller tvister, kan vi lagra vissa kategorier av uppgifter efter raderingen av användarens konto, till exempel användarprofilinformation och fordons- och skatteuppgifter. Detta innebär i allmänhet att vi lagrar deras kontouppgifter och andra data i sju år efter att radering begärts.
Användare kan när som helst begära radering av sitt konto. LIGAB kan fortsätta att lagra användaruppgifter efter begäran om radering av lagstadgade eller tillsynsmässiga skäl eller på grund av orsaker som anges i denna policy.

Användare kan när som helst begära radering av sitt konto via Inställningar > Sekretessmenyerna i LIGAB-appen eller via LIGAB webbplats (passagerare och beställningsmottagare här, förare och leveranspartner här samt användare av gästkassan här).

Efter en begäran om radering av kontot tar LIGAB bort användarens konto och uppgifter, såvida inte lagringen av dessa måste fortsätta av lagstadgade eller tillsynsmässiga skäl, av dataskydds- eller säkerhetsskäl, för att förhindra bedrägerier eller av orsaker som rör användarens konto, till exempel ett utestående kreditsaldo eller ej lösta anspråk eller tvister. Eftersom vi är föremål för lagstadgade och tillsynsmässiga krav som rör förare och leveranspartner innebär detta i allmänhet att vi lagrar deras kontouppgifter och andra data under en lagstadgad lagringsperiod efter begäran om radering. Passagerares och beställningsmottagare uppgifter tas vanligtvis bort inom 90 dagar efter en begäran om radering, förutom om fortsatt lagring är nödvändig av ovanstående skäl.
IV. Valmöjligheter och öppenhet

LIGAB ger användare åtkomst till och/eller kontroll över uppgifter som LIGAB samlar in med hjälp av bland annat följande funktioner: 

Sekretessinställningar.
Enhetens åtkomstinställningar.
Omdömessidorna i apparna.
Marknadsföringsalternativ. 
LIGAB ger även användare möjlighet att begära åtkomst till sina uppgifter (eller kopior därav), ändra, uppdatera eller radering av sina konton eller begära att LIGAB begränsar behandlingen av deras uppgifter.
A. Sekretessinställningar

Med menyn ”Inställningar” > ”Sekretess” i LIGAB-appen kan passagerare och beställningsmottagare ställa in eller uppdatera inställningar för insamling och delning av platsdata, delning av data i nödsituationer och aviseringar. Vårt sekretesscenter finns också tillgängligt i webbversionen.

Insamling av platsdata (passagerare och beställningsmottagare)

Passagerare och beställningsmottagare kan aktivera/inaktivera LIGAB insamling av platsdata från sina mobila enheter i enhetsinställningarna som nås via menyn ”Inställningar” > ”Sekretess” > ”Plats”. 
Dela plats i realtid (passagerare)

Passagerare kan aktivera/inaktivera LIGAB realtidsdelning av platsdata (från sina mobila enheter) med förarna i enhetsinställningarna som nås via menyn ”Inställningar” > ”Sekretess” > ”Plats”.
Datadelning i nödsituationer

Passagerare kan göra det möjligt för LIGAB att dela platsdata i realtid (från sina mobila enheter) med räddningstjänsten (polis, brandkår och ambulans). Sådana uppgifter kan omfatta beräknad plats vid tidpunkten för nödsamtalet, bilens märke, modell, färg och registreringsnummer, passagerarens namn och telefonnummer, upphämtnings- och avlämningsplats samt förarens namn. 

Passagerare kan aktivera/inaktivera denna funktion via menyn ”Inställningar” > ”Sekretess” > ”Plats” eller via säkerhetscentret.
Förare och leveranspartner kan också aktivera/inaktivera datadelning i nödsituationer via menyn ”Appinställningar” > ”Datadelning i nödsituationer” eller via säkerhetsverktyget. 
Aviseringar: konto- och reseuppdateringar

LIGAB skickar aviseringar till användare om resestatus och uppdateringar om kontoaktivitet. Dessa aviseringar är nödvändiga för att man ska kunna använda LIGAB-appen och kan inte inaktiveras. Användare kan dock välja hur de vill få dessa aviseringar i menyn ”Inställningar” > ”Sekretess”.
Aviseringar: rabatter och nyheter

Användare kan tillåta LIGAB att skicka push-meddelanden om rabatter och nyheter från LIGAB. Push-meddelanden kan aktiveras eller inaktiveras via Inställningar > Sekretessinställningar i LIGAB-appen.
Utskick från restauranger och handlare

När användare gör en beställning i LIGAB appen kan de välja att dela sina kontaktuppgifter med vissa restauranger eller handlare för att få meddelanden från dem. De som väljer det kan välja att sluta ta emot sådan meddelanden via menyn ”Inställningar” > ”Konto” > ”Datadelning” i LIGAB Eats-appen.
B. Enhetens åtkomstinställningar

De flesta plattformar för mobila enheter (iOS, Android osv.) har definierat vissa typer av enhetsdata som appar inte kan komma åt utan enhetsägarens tillstånd. Dessa plattformar har också olika metoder för hur detta tillstånd erhålls. Kontrollera de tillgängliga inställningarna på enheten eller fråga din leverantör.

C. Omdömessidor i apparna

Efter varje körning har förare och passagerare möjlighet att betygsätta varandra på en skala från 1 till 5. Ett genomsnitt av dessa omdömen länkas till användarens konto och är synligt för andra användare som hen tillhandahåller tjänster till eller tar emot tjänster från. Detta betyder att passagerarnas omdömen visas för förarna som de beställer resor av och förarnas omdömen visas för deras passagerare. 

Detta dubbelriktade system håller var och en ansvarig för sitt beteende. Ansvarsskyldighet bidrar till att skapa en respektfull och trygg miljö för både förare och passagerare. 

Passagerare kan se sitt genomsnittliga omdöme i huvudmenyn i LIGAB-appen och även få tillgång till en specifikation av deras genomsnittliga omdöme i LIGAB sekretesscenter.

Förare kan se sitt genomsnittliga betyg genom att trycka på sin profilbild i LIGAB Driver-appen. Klicka här för mer information.

Leveranspartner kan också få omdömen av beställningsmottagare, restaurangpartner och handlare. Klicka här för mer information.

D. Marknadsförings- och reklamval

LIGAB ger användare följande valmöjligheter i fråga om hur deras uppgifter används för marknadsförings- och annonseringsändamål:

Anpassade marknadsföringsutskick från LIGAB: Användare kan här välja om de vill få meddelanden (som mejl, push-meddelanden och meddelanden i appen) om LIGAB produkter och tjänster som anpassas utifrån deras uppgifter för att göra sådana utskick mer relevanta för dem. Användare kan också välja här om de vill ha marknadsföringsmejl från LIGAB.
LIGAB-annonser: Användare kan här välja om deras uppgifter ska användas och delas med reklampartner för att leverera anpassade annonser om LIGAB produkter och tjänster till appar och webbplatser från tredje part eller för att mäta effektiviteten i sådana annonser.
Restaurang- och handlarannonser: Användare kan här välja om LIGAB ska använda deras beställnings- och sökhistorik för att visa anpassade annonser från restauranger eller handlare som är tillgängliga på LIGAB Eats.
Tredjepartsannonser: Användare kan här välja om LIGAB får använda deras uppgifter för att visa annonser för produkter eller tjänster från tredje part som har anpassats utifrån iakttagelser eller slutsatser om användarnas intressen och andra karakteristika.
Cookies och relaterad teknik: För information om hur du kontrollerar LIGAB användning av cookies och relaterad teknik, inklusive visning av anpassade annonser, se vårt cookiemeddelande.
E. Förfrågningar om uppgifter från användare

LIGAB

erbjuder användare olika sätt att ta reda på, kontrollera, fråga om och kommentera hur LIGAB hanterar deras uppgifter.
Komma åt uppgifter: Användare kan komma åt data som profildata och rese- eller beställningshistorik via LIGAB appar eller webbplats. Användare kan också använda funktionen Utforska dina uppgifter för att visa en onlinesammanfattning av information om sina konton, till exempel antal resor eller beställningar, omdömen, belöningsstatus och hur länge (i dagar) de varit LIGAB-användare. Användare kan också begära åtkomst till sina uppgifter här.
Dataportabilitet: Användare kan begära en kopia av sina uppgifter med verktyget Ladda ned dina uppgifter. Klicka här för en översikt över de uppgifter som är tillgängliga via det verktyget. Användare kan också begära ut en kopia av sina uppgifter här.
Ändra eller uppdatera uppgifter: Användare kan redigera namn, telefonnummer, mejladress, betalningsmetod och foto kopplade till sitt konto i menyn Inställningar i LIGAB

-apparna eller i förarportalen. Användare kan också begära att få sina uppgifter uppdaterade eller korrigerade här.
Ta bort uppgifter: Användare kan när som helst begära radering av sitt konto via LIGAB sekretesscenter eller i Inställningar> Sekretessmenyer i LIGAB-appen.
Invändningar, begränsningar och klagomål: Användare kan begära att vi upphör att använda alla eller en del av deras uppgifter eller att vi begränsar vår användning av dem. Detta omfattar invändningar mot vår användning av uppgifter som bygger på LIGAB berättigade intressen. LIGAB kan fortsätta att behandla uppgifter efter sådan invändning eller begäran i den mån det krävs eller är tillåtet enligt lag. 

Beroende på var de bor kan användare dessutom ha rätt att lämna in klagomål till landets dataskyddsmyndighet avseende LIGAB behandling av deras uppgifter. Exempelvis kan användare i Europeiska unionen och Sydamerika lämna in en sådan begäran till dataskyddsmyndigheten i det land där de bor. 

Användare kan skicka in ovanstående begäranden här.
V. Uppdateringar av detta meddelande
Vi kan ibland uppdatera detta meddelande. 
Vi kan ibland uppdatera detta meddelande. Om vi gör betydande ändringar kommer vi att informera användare om ändringarna i förväg via LIGAB-apparna eller andra kanaler såsom mejl. Vi uppmuntrar användare att regelbundet läsa igenom detta meddelande för den senaste informationen om våra sekretessrutiner.

Användning av våra tjänster efter en uppdatering utgör samtycke till det uppdaterade meddelandet i den mån det är tillåtet enligt lag.

bottom of page