top of page

Allmänna användarvillkor

 

NYCKELPRINCIPER

Dessa villkor gäller för LIGABs mobilapplikationer och/eller hemsidor i Sverige. 
App/Hemsidetjänsterna tjänster tillåter dig efterfråga tjänster från Tredjepartsleverantörer eller direkt från LIGAB. Dessa tjänster tillhandahålls eller görs tillgängliga under LIGAB Varumärken, inklusive men inte begränsat till, LIGAB, LIGAB och LIGAB. För mer information, se vänligen denna sida.
Vad gäller Tredjepartstjänster ingår du avtal direkt med Tredjepartsleverantörer och i dessa fall agerar LIGAB ombud i syfte att möjliggöra för dig att begära och ta emot dessa tjänster.  
Vad gäller LIGAB-tillhandahållna Tjänster kan du behöva acceptera separata villkor som reglerar din användning av dessa tjänster.
Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant. De innehåller information om tjänsterna, dina rättigheter, samt övrig viktig information
OM OSS

Vi är LIGAB B.V., ett aktiebolag med säte i Sverige, registrerat under nummer 559190-8578, med kontor på Kungsgatan 9, Stockholm . Du kan kontakta oss på LIGAB.se

DEFINITIONER

“Community-Riktlinjer” avser de riktlinjer, såsom uppdaterade från tid till annan, som statuerar förväntningar från alla användare av Apparna och/eller Hemsidorna. Den senaste versionen av Community-Riktlinjerna är tillgänglig här.

“Tredjepartsleverantörer” är självständiga tredje parter och innefattar, men är inte begränsat till, utomstående transportleverantörer, leveranspartners, restauranger, logistikleverantörer, och/eller leverantörer av andra mobilitetstjänster..

“Tredjepartstjänster” innefattar, men är inte begränsat till, tjänster och varor inom området för transport, leverans, logistik, mobilitet, samt mat- och livsmedelsindustrin eller dagligvaruhandeln, som tillhandahålls till dig av Tredjepartsleverantörer, till exempel, men inte begränsat till, transporttjänster. Dessa tjänster tillhandahålls till dig genom användning av App-/Hemsidetjänsterna, såsom de definieras nedan.

“LIGAB” avser L gruppen projektutveckling B.V., eller något av dess koncernbolag (“vi” eller “oss”).

“LIGAB-Varumärken” avser LIGAB varumärken, inklusive men inte begränsat till, LIGAB, LIGAB och LIGAB.

“LIGAB-tillhandahållna Tjänster” avser tjänster som tillhandahålls till dig direkt av LIGAB vilka kan vara underställda separata villkor mellan dig och oss. Dessa kan inbegripa, men är inte begränsade till, leveranstjänster under varumärket LIGAB och mobilitetstjänster under varumärket LIGAB.

“LIGAB-Namn, Varumärken eller Arbeten” avser LIGAB eller dess licensgivares företagsnamn, logotyper, produkt- eller tjänstenamn, varumärken, servicemärken, trade dress, andra indikatorer på ägande, eller upphovsrätter.

VILLKOR

1. Översikt

1.1. Dessa villkor reglerar din tillgång till och användning av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor (”Villkoren”). Du måste noga läsa igenom och godkänna Villkoren innan du bereder dig åtkomst till och använder dig av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Ditt godkännande av dessa Villkor etablerar ett kontraktuellt förhållande mellan dig och LIGAB. Om du inte godkänner dessa Villkor kan du inte ges åtkomst till eller använda LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Dessa Villkor ersätter uttryckligen tidigare överenskommelser eller uppgörelser med avseende på App/Hemsidetjänsterna (vilka definieras nedan) mellan dig och LIGAB.

1.2. Dessa Villkor är tillämpliga i den utsträckning de inte strider mot något användar- och tilläggsavtal som uttryckligen äger tillämpning på LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Du kommer ombes godkänna sådana eventuella villkor separat.

1.3. LIGAB agerar ombud för Tredjepartsleverantörer vad gäller Tredjepartstjänster, och som tjänsteleverantör för LIGAB-tillhandahållna Tjänster (se avsnitt 4 nedan).

2. App/Hemsidetjänster

2.1. De tjänster som tillhandahålls till dig av LIGAB innefattar:

2.1.1. Tillgång till och användning av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor, vilka möjliggör för dig att begära och ta emot Tredjepartstjänster och/eller LIGAB-tillhandahållna Tjänster; och

2.1.2. Tjänster för betalningsinhämtning och betalningshantering (inklusive utfärdande av fakturor och kvitton å Tredjepartsleverantörers vägnar) vilka tillåter oss debitera dig och erlägga betalning till Tredjepartsleverantörers bankkonto för Tredjepartstjänster, eller till LIGAB bankkonto för LIGAB-tillhandahållna Tjänster (LIGAB B.V. kan komma engagera tredje parter för tillhandahållande av tjänster för dess räkning) (tillsammans ”App/Hemsidetjänster").

2.2. Dessa Villkor reglerar ditt användande av App/Hemsidetjänsterna tjänster i Sverige. Genom att bereda dig åtkomst till och använda App/Hemsidetjänsterna i ett annat land kan du komma underställas landspecifika villkor. Du finner villkoren på denna sida genom att ange från vilket land du önskar bereda dig åtkomst till App/Hemsidetjänsterna.

2.3. LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor kommer göras tillgängliga för dig under olika LIGAB-Varumärken.

2.4. Om inte annat skriftligen överenskommits kommer App/Hemsidetjänsterna vara tillgängliga för dig endast för personlig icke-kommersiell användning.

2.5. Där så är tillgängligt kan du begära och ta emot Tredjepartstjänster eller LIGAB-tillhandahållna Tjänster via LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor.

3. Tredjepartstjänster

3.1. För Tredjepartstjänster agerar LIGAB som öppet ombud mellan dig och Tredjepartsleverantörerna i syfte att möjliggöra för dem att tillhandahålla Tredjepartstjänster till dig. LIGAB tillhandahåller inte Tredjepartstjänster. Alla Tredjepartsleverantörer är självständiga aktörer, registrerade företag eller andra juridiska personer vilka inte är anställda av LIGAB.

3.2. När du är inloggad, online och i närheten av Tredjepartsleverantörer som också är inloggade i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor, kommer du ges information i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor om Tredjepartstjänsterna innan du bestämmer dig för att lämna en förfrågan.

3.3. Det står Tredjepartsleverantörer (vad avser Tredjepartstjänster) och LIGAB (vad avser LIGAB-tillhandahållna Tjänster) fritt att godta eller förkasta en förfrågan. En godtagen förfrågan meddelas dig å Tredjepartsleverantörens vägnar genom LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor och ger upphov till ett direkt kontrakt mellan dig och Tredjepartsleverantören (vad avser Tredjepartstjänster) och/eller mellan dig och LIGAB (vad avser LIGAB-tillhandahållna Tjänster).

3.4. För vissa Tredjepartstjänster kan du komma att behöva samtycka till separata villkor innan du använder sådana Tredjepartstjänster.

3.5. Du kan komma bli tillfrågad att ge omdöme för Tredjepartsleverantören vars tjänster du begärt. Tredjepartsleverantören kan även ges tillfälle att ge ett omdöme för dig. Tredjepartsleverantörer kan se ditt omdöme i LIGAB applikationer och/eller hemsidor och detta omdöme kan komma påverka huruvida de bestämmer sig för att tillhandahålla Tredjepartstjänster till dig. För mer information om omdöme, vänligen se våra Community-riktlinjer.

3.6. Tredjepartsleverantören svarar för de förpliktelser som kan uppkomma på grundval av Tredjepartstjänster.

4. LIGAB-tillhandahållna Tjänster

4.1. Vad gäller LIGAB-tillhandahållna Tjänster, agerar LIGAB tjänsteleverantör. De specifika villkor som reglerar LIGAB-tillhandahållna Tjänster kommer anges i tilläggsvillkor eller i separat överenskommelse.

5. Användning av App/Hemsidetjänsterna

5.1. LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor kan laddas ner eller nås via de flesta moderna mobila enheter med internetuppkoppling och som är utrustade med vanliga operativsystem såsom Android eller iOS.

5.2. Du svarar för den internetuppkoppling som krävs för att använda App/Hemsidetjänsterna och är ansvarig för eventuella tariffer och avgifter från din mobiloperatör, inbegripet dataförbrukning under användande av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Du svarar även för tillgång till kompatibla enheter och operativsystem vilka krävs för användande av App/Hemsidetjänsterna, inbegripet eventuell mjukvaru- eller hårdvaruuppdatering.

5.3. För att använda App/Hemsidetjänsterna behöver du registrera dig på LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor och upprätta ett konto. Vid tiden för registreringen måste du antigen vara arton (18) år eller ha uppnått den myndighetsålder som gäller i det land där du registrerar dig om myndighetsåldern där är annan än arton (18) år, såtillvida inte särskilda villkor för Tredjepartstjänster eller villkor för Av LIGAB Tillhandahållna Tjänster föreskriver andra ålderskrav.

5.4. Du måste förse oss med viss personlig information för registrering, såsom telefonnummer och mejladress. För att använda App/Hemsidetjänsterna, LIGAB-tillhandahållna Tjänster eller vissa Tredjepartstjänster kan du komma att behöva ange minst en giltig betalmetod (kreditkort, debetkort eller annan accepterad betalmetod). Du kan komma att behöva ange ytterligare information, såsom din adress, och dokument före användning av vissa LIGAB-tillhandahållna Tjänster eller Tredjepartstjänster.

5.5. Du är inte förpliktigad att logga in på eller använda LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Inte heller är Tredjepartsleverantörerna förpliktigade att göra så. Om du väljer att sluta använda LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor kan du göra så utan att underrätta oss därom.

5.6. Vi kan komma att tillfälligt begränsa din åtkomst till och ditt användande av App/Hemsidetjänsterna om det föreligger misstänkt överträdelse av dina skyldigheter (se avsnitt 6 nedan), eller av dessa Villkor, innefattat fall då vi mottagit klagomål om bedrägeri. Det kan föreligga omständigheter vilka hindrar oss att förse dig med information om klagomålet under pågående utredning (bedriven av oss och/eller tredje part, till exempel polisen).

6. Dina skyldigheter

6.1. Vid användning av App/Hemsidetjänsterna ska du följa all tillämplig lagstiftning. Du får bara använda App/Hemsidetjänsterna för lagliga ändamål och för de ändamål för vilka, såsom i övrigt hänvisas till i dessa Villkor, de är avsedda. Du får inte missbruka LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor eller försöka vilseleda oss eller Tredjepartsleverantörer. För mer information om vad som förväntas av dig, se vänligen våra Community-Riktlinjer. 

6.2. Du ska tillhandahålla rättvisande och fullständig information vid konto-registrering samt användning av App/Hemsidetjänsterna.

6.3. Ditt konto är personligt. Det kan inte licensieras eller delas om inte det uttryckligen tillåts av LIGAB. När du upprättat ett konto:

får du inte registrera ytterligare konto om vi inte skriftligen samtycker därtill;
får du inte tillåta tredje part att använda ditt konto, eller överföra ditt konto på tredje part;
ska du tillse att din kontoinformation är rättvisande, fullständig och uppdaterad;
ska du tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga och;
ska du omedelbart underrätta oss vid eventuell misstanke om att annan känner till ditt användarnamn eller lösenord, eller om du misstänker att annan använder ditt konto.
6.4. Du kommer att hållas ansvarig för betalning av eventuella avgifter eller kostnader till följd av tillhandahållandet av Tredjepartstjänster eller LIGAB-tillhandahållna Tjänster vilka begärts från ditt konto, såsom närmare redogörs för nedan.

6.5. Du får vid användning av App/Hemsidetjänsterna inte orsaka besvär, störning, olägenhet eller egendomsskada, varken hos Tredjepartsleverantörer, LIGAB eller annan part.

7. Kostnader och betalning

7.1. Kostnader för App/Hemsidetjänsterna

7.1.1. Du kommer inte debiteras för användning av App/Hemsidetjänsterna. Dock förbehåller vi oss rätten att debitera en användningsavgift. I sådant fall kommer du skriftligen informeras och ges möjlighet att avsluta Villkoren innan sådan eventuell avgift debiteras. Om du väljer att avsluta dessa Villkor kommer du inte längre ha åtkomst till eller användning av App/Hemsidetjänsterna

7.1.2. Vi förbehåller oss rätten att införa en avgift för vissa funktioner i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Dessa funktioner kan vara underställda separata villkor.

7.2. Kostnader för Tredjepartstjänster och LIGAB-tillhandahållna Tjänster

7.2.1. Om du lämnar en förfrågan genom LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor går du med på att betala tillämpliga kostnader såsom de framställs i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor och du kommer hållas ansvarig för eventuella kostnader kopplade till ditt konto i enlighet med avsnitt 6.4 ovan.

7.2.2. Beroende på den använda LIGAB-tillhandahållna Tjänsten eller Tredjepartstjänsten, inklusive men inte begränsat till, dess plats, kan kostnaderna komma att visas i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor innan det förfrågan lämnats. I annat fall kommer kostnaderna att bero på din användning av Tredjepartstjänster eller LIGAB-tillhandahållna Tjänster. Vi kan komma att tillhandahålla uppskattningar av dessa kostnader. Vänligen notera att slutligt debiterat belopp kan komma avvika från den uppskattade kostnaden.

7.2.3. Du kan komma debiteras för ytterligare kostnader, utgifter och/eller böter från Tredjepartsleverantörer, för ditt användande eller missbruk av Tredjepartstjänster (såsom reparations- eller städkostnader) eller av LIGAB för ditt användande eller missbruk av LIGAB-tillhandahållna Tjänster.

7.2.4. För vissa Tredjepartstjänster, såsom LIGAB, kan du begära lägre kostnader från Tredjepartsleverantören för de tjänster du tagit emot från sådan Tredjepartsleverantör vid tiden för mottagandet av tjänsterna. Tredjepartsleverantören eller LIGAB, om så godkänns av Tredjepartsleverantören, kommer därefter svara på varje förfrågan från en Tredjepartsleverantör om att modifiera kostnaderna för viss tjänst.

7.2.5. I vissa fall, om Tredjepartstjänsten eller den LIGAB-tillhandahållna Tjänsten inte kan utföras till följd av ditt handlande eller din passivitet (till exempel, om du inte är närvarande vid utlämningsplatsen för att ta emot en leverans), kan alla kostnader komma att tillämpas.

7.2.6. När Tredjepartstjänsten eller den LIGAB-tillhandahållna Tjänsten utförts kan vi komma att ställa ut en faktura till dig direkt eller å Tredjepartsleverantörens vägnar, när så är aktuellt. Fakturan kommer inkludera mervärdesskatt, om så är aktuellt.

7.3. Allmänt

7.3.1. För mer specifik information angående kostnader, tilläggskostnader, avgifter, utgifter och/eller böter hänförliga till aktuell Tredjepartstjänst eller LIGAB-tillhandahållen Tjänst, vänligen se support-avdelningen i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor (såsom Hjälp) eller aktuella avsnitt på våra hemsidor med avseende på Rides, och Eats.

7.3.2. Avgifterna kan komma ändras i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor från tid till annan.

7.3.3. Avgifterna inbegriper inte dricks. När så är tillgänglig har du möjlighet att lämna dricks, antingen personligen eller genom användning av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Vi tar upp dricks lämnad genom LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor och översänder dem å dina vägnar.

7.3.4. Om inte annat avtalats förfaller alla avgifter till betalning vid tidpunkten för lämnande av begäran och debitering kommer att utföras av LIGAB genom den till ditt konto angivna betalmetoden, varefter LIGAB skickar kvitto per mejl. För det fall din föredragna betalmetod inte kan debiteras kan LIGAB komma att använda en sekundär betalmetod om sådan är tillgänglig. För det fall din(a) betalmetod(er) inte är tillgänglig(a) förbehåller vi oss rätten att göra förnyade försök att infordra betalning.

7.3.5. Avgifter inkluderar tillämpliga skatter vari inbegrips mervärdesskatt.

8. Avbokning

8.1. I vissa fall har du inte rätt att avboka din förfrågan om Tredjepartstjänster eller LIGAB-tillhandahållna Tjänster när begäran väl accepterats. Trots detta kan LIGAB eller Tredjepartsleverantören, för vissa Tredjepartstjänster, tillåta att du avbokar din begäran, men du kan då komma att debiteras en avbokningsavgift.

8.2. LIGAB kan avböja förfrågningar och cancellera Tredjepartstjänster eller LIGAB-tillhandahållna Tjänster om befogad misstanke kring riktigheten och tillförlitligheten i en förfrågan eller kontaktinformationen föreligger. Även i detta fall kan en avbokningsavgift komma debiteras.

8.3. Se Avbokning-policyn för Rides och Avbokning-policyn för Eats.

9. Licens

Under förutsättning att du efterlever dessa Villkor ger vi dig en personlig, global, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig, icke-underlicensierbar licens att installera och/eller använda LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor på din enhet endast för ditt privata bruk och i syfte att bereda dig åtkomst till information tillgängliggjord via LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas härvidlag är förbehållna LIGAB och LIGAB licensgivare.

10. Immateriella tillgångar

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen listats i dessa Villkor. Tjänsterna på våra mobilapplikationer och/eller hemsidor, våra enheter och all information som samlats in genom LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor (inbegripet alla immateriella rättigheter med avseende på ovanstående) är och förblir våra tillgångar eller våra licensgivares tillgångar. Du får inte, och har heller inte rätt att låta annan: (a) licensiera, under-licensiera, kopiera, förändra, distribuera, skapa, försälja, återförsälja, överföra, eller hyra ut någon del av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor; (b) återskapa eller försöka extrahera källkoden i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor på annat sätt än tillåtet genom lag; (c) lansera eller föranleda lansering av program eller skript i syfte att skrapa, indexera, övervaka, eller på annat sätt datautvinna någon del av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor eller information; (d) använda, visa, eller manipulera LIGAB-Namn, Varumärken, eller Arbeten, för något annat ändamål än användning av LIGAB mobilapplikationer och/eller tjänster; (e) skapa eller registrera (i) företag, (ii) internetadresser, (iii) domännamn, (iv) namn eller titlar på mjukvaruapplikationer, eller (v) användarnamn eller profiler på sociala medier vilka innehåller LIGAB-Namn, Varumärken, eller Arbeten eller därtill förvirrande eller i allt väsentligt liknande varumärken, namn, titlar eller arbeten; (f) använda LIGAB-Namn, Varumärken, eller Arbeten som din profil- eller bakgrundsbild på sociala medier; (g) köpa sökord (inbegripet, men inte begränsat till, Google AdWords) vilka innehåller LIGAB-Namn, Varumärken, eller Arbeten; eller (h) ansöka om att registrera, referera till, använda, kopiera, och/eller göra anspråk på LIGAB-Namn, Varumärken, eller Arbeten, eller därtill förvirrande eller i allt väsentligt liknande namn, varumärken, titlar eller arbeten, på något sätt eller för något ändamål, ensamt eller i kombination med andra bokstäver, punkter, ord, symboler, designer, och/eller kreativa arbeten; på annat sätt än vad tillåtits under det begränsade tillstånd som beviljats enligt ovan.

11. Integritetspolicy

Vi samlar in, använder och delar med oss av information från eller om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Ytterligare integritetspolicyer kan vara tillämpliga, inbegripet från utomstående personuppgiftsansvariga, vad avser LIGAB-tillhandahållna Tjänster och Tredjepartstjänster.

12. Din ansvars- och ersättningsskyldighet

12.1. Du är ansvarig för skada hos oss som uppstår på grund av din överträdelse av dessa Villkor, att du missbrukat App/Hemsidetjänsterna, eller att du överträtt lagar eller tredje parts rättigheter. Du är ansvarig för alla aktiviteter utförda via ditt konto med mindre dessa aktiviteter inte godkänts av dig och du i övrigt inte är oaktsam.

12.2. För att få åtkomst till App/Hemsidetjänsterna samtycker du till att ersätta, försvara (efter vårt val) och hålla oss och våra tjänstemän, styrelse, och anställda skadeslösa från alla anspråk, ansvar, utlägg, skador, viten, arbetsgivaravgifter och skatter som uppstår ur eller i samband med överträdelse av dessa Villkor, överträdelse av tillämplig lag eller anspråk från tredje part direkt eller indirekt kopplade till din användning av Tredjepartstjänster, LIGAB-tillhandahållna Tjänster eller tjänster i stort.

13. Friskrivningsklausul

Vi tillhandahåller App/Hemsidetjänsterna ”i befintligt skick” och ”såsom tillgängliga”. App/Hemsidetjänsterna kan bli föremål för begränsningar, förseningar, och/eller andra inneboende problem kopplade till användning av internet och elektronisk kommunikation och är inte alltid garanterat tillgängliga och felfria. 

14. Ansvarsbegränsning

14.1. Ingenting i dessa Villkor begränsar och fritar eventuell ansvarighet som ej kan begränsas eller frångås enligt lag, inbegripet ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av oaktsamhet och ansvar för bedrägeri eller lämnande av missledande uppgifter, eller ändrar dessa Villkor dina rättigheter som konsument i de fall dessa ej kan frångås enligt tillämplig lag.

14.2. Vi är inte ansvariga under eller i anslutning till dessa Villkor, inbegripet men inte begränsat till avtalat ansvar, utomobligatoriskt skadestånd (inklusive oaktsamhet eller lämnande av felaktiga uppgifter), skadeersättning, eller i övrigt för något av följande kopplat till användandet av App/Hemsidetjänsterna: (i) förlorad vinst; (ii) förlust av försäljning eller affärsverksamhet; (iii) förlust av avtal eller kontrakt; (iv) minskning av prognostiserade besparingar; (v) minskning i användning av eller förvanskning av mjukvara, data eller information; (vi) förlust av eller skada av goodwill och (vii) indirekta förluster eller följdförluster.

14.3. Vi är inte ansvariga för: 

skador eller förluster hänförliga till eventuell transaktion mellan dig och Tredjepartsleverantör; eller
tillgängligheten av och tillförlitligheten hos innehåll, produkter eller tjänster från Tredjepartsleverantör.
14.4. Vi är inte ansvariga för försenat eller misslyckat utförande om förorsakat av omständigheter utom vår rimliga kontroll.

14.5. Vårt totalansvar för ditt användande av LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor (när ansvarsfördelningen mellan dig och oss ej regleras enligt separat överenskommelse) ska aldrig överskrida femhundra euro (500 euro).

14.6. I den utsträckning som är tillåten enligt lag friskriver vi oss från alla garantier och frånsäger vi oss allt ansvar för eventuellt handlande eller underlåtenhet från dig eller tredje part.

15. Uppsägning

15.1. Det står dig fritt att när som helst använda App/Hemsidetjänsterna (där så är möjligt) och att säga upp dessa Villkor samt App/Hemsidetjänsterna genom att avsluta ditt konto.

15.2. Vi kan komma säga upp dessa Villkor och din åtkomst till App/Hemsidetjänsterna med omedelbar verkan om vi kommer fram till att du överträtt dessa Villkor eller annan överenskommelse mellan dig och LIGAB för tillhandahållande av LIGAB-tillhandahållna Tjänster.

15.3. LIGAB kan, efter eget gottfinnande, närsomhelst komma säga upp dessa Villkor eller avbryta App/Hemsidetjänsterna genom att med rimlig framförhållning upplysa dig skriftligen därom.

15.4. Om vi inte kan debitera dig för avgifterna per din föredragna betalmetod kan vi komma stänga av eller ta bort din åtkomst till LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor till dess betalning erlagts.

15.5. I händelse av uppsägning ska du omedelbart erlägga betalning för eventuellt obetalda avgifter till Tredjepartsleverantörer eller LIGAB. Eventuellt obetalda avgifter kvarstår efter uppsägning och vi förbehåller oss rätten att infordra betalning efter uppsägning.

16. Allmänt

16.1. LIGAB kan komma ändra dessa Villkor från tid till annan. Vi kommer informera dig om förändringar med rimlig framförhållning. Du kommer bli bunden av sådana förändringar då de tillkännages i LIGAB mobilapplikationer och/eller hemsidor eller per mejl. För det fall du inte godtar sådana förändringar står det dig fritt att avsluta ditt konto i enlighet med avsnitt 15.1.

16.2. Eventuellt ogiltiga klausuler i dessa Villkor påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av Villkoren i övrigt. Eventuellt ogiltig, olaglig eller icke-verkställbar klausul ska anses struken.

16.3. Vi kan komma tilldela, lägga ut på underleverantör eller överföra dessa Villkor eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter däri, helt eller delvis, utan föregående samtycke från dig, förutsatt att det inte medför en minskning av de rättigheter du är berättigad till enligt dessa Villkor eller enligt lag. Du får inte tilldela, lägga ut på underleverantör eller överföra dessa Villkor eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter, i sin helhet eller delvis, eftersom ditt användande av mobilapplikationer och/eller hemsidor är personligt, om inte annat överenskommits.

16.4. Dessa Villkor utgör hela vår överenskommelse med dig, tillsammans med eventuella ytterligare överenskommelser med avseende på tillhandahållandet av App/Hemsidetjänsterna och ersätter samtliga tidigare överenskommelser med avseende på din åtkomst till och ditt användande av App/Hemsidetjänsterna.

16.5. Du kan komma bli ombedd acceptera ytterligare Villkor för åtkomst till eller användning av App/Hemsidetjänsterna. Vid eventuell konflikt mellan dessa Villkor och den separata överenskommelsen ska den senare äga företräde om inte annat anges i den separata överenskommelsen.

16.6. Det finns inga tredjepartsförmånstagare till dessa Villkor annat än vad som anges i dessa Villkor.

17. Tvistlösningsförfarande

För användare som är konsumenter kan LIGAB komma att tillgängliggöra ett medlingsförfarande för konsumenttvister hänförliga till App/Hemsidetjänsterna eller dessa Villkor i syfte att främja uppgörelser i godo. Därtill berättigade konsumenter kan även skicka klagomål med avseende på våra tjänster eller dessa Villkor till EU-kommissionens plattform för internetbaserad tvistlösning, vilken är tillgänglig här jämlikt förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013. LIGABLIGAB förbinder sig inte att använda någon internetbaserad plattform för tvistlösning för att lösa konsumenttvister.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa Villkor ska uteslutande lyda under och tolkas i enlighet med Nederländernas lagar, exkluderande dess lagvalsregler, såtillvida du inte bor i EU och där lagstadgade tvingande regler för konsumentskydd i din hemviststat innehåller bestämmelser som är förmånligare för dig, i vilket fall dessa kan komma tillämpas. Wienkonventionen om internationell försäljning av varor 1980 (CISG) ska inte vara tillämplig. Du får vidta rättsliga åtgärder med avseende på tjänsterna vid en behörig nederländsk domstol. Om du bor i EU får du också vidta rättsliga åtgärder med avseende på tjänsterna vid behörig domstol i din hemviststat. Om du bor i EU får vi endast vidta rättsliga åtgärder mot dig i din hemviststat, såtillvida du inte agerar i egenskap av företag i vilket fall du godtar att underställa dig nederländska domstolars exklusiva behörighet.
Genom att acceptera dessa Villkor godtar du att bli bunden av dessa Villkor.

bottom of page